VC GROUP là nhà tài trợ chính cho sự kiện bảo vệ môi trường tại Lào.

Sự kiện “Vấn đề về nhựa và các giải pháp”…